May 27 2015 11:32:09
ผู้อำนวยการโรงเรียนนายอุดม  พืชสี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูม
(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)

เมนู
· หน้าแรก
· บทความ
· ดาวน์โหลด
· คำถามที่ถูกถามบ่อย
· เว็บบอร์ด
· เว็บลิ้งค์
· หมวดหมู่ข่าว
· ติดต่อเรา
· แกลอรี่รูปภาพ
· ค้นหา
· ทำเนียบบุคลากร
แหล่งท่องเที่ยว
1 ประวัติจังหวัดยโสธร
2 วัดมหาธาตุ
3 วัดศรีธรรมาราม
4 ย่านเมืองเก่าวัดสิงห์ท่า
5 พระธาตุก่องข้าวน้อย
6 หอไตรวัดสระไตรนุรักษ์
7 พระพุทธบาทยโสธร
8 พระธาตุกู่จาน
9โบราณสถานบ้านสงเปลือย
10หมอนขิดบ้านศรีฐาน
11บ้านนาสะไมย์
ข่าวการศึกษา
ข่าวหนังสือพิมพ์

คมชัดลึก

เว็ปไซต์ที่น่าสนใจ

1. google
2. hotmail

ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 1

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 3
· สมาชิกคนล่าสุด: Jantima
ประวัติโรงเรียนบ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)

ประวัติโรงเรียนบ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)
       ประวัติโรงเรียนบ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2483 โดยมี นายณรงค์ ทัศนาญชาลี นายอำเภอมหาชนะชัยเป็นผู้ก่อตั้งขึ้น ดำรงอยู่เงินประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนออกเป็น 4 ชั้น คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 เปิดทำการสอนแบบสหศึกษา กำหนดเปิดเรียนตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ได้เปิดทำการสอนโดยใช้ระเบียบข้อบังคับตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและพระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2491 มีนักเรียนจำนวน 60 คน มีครู 2 คน คือ นายจรูญ ดวงมาลา ตำแหน่งครูใหญ่ และนายสมบูรณ์ บุญรมย์ ครูสายผู้สอน ใช้ศาลาวัดบ้านตูมเป็นสถานที่เล่าเรียน พ.ศ.2513 ย้ายสถานศึกษาจากศาลาวัดมาเรียนที่อาคารหลังใหม่( ก่อสร้างตามแบบของทางราชการ คือ แบบ ป.1 ซ จำนวน 3 ห้อง ) ซึ่งได้ก่อสร้างขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้าน 2 ฝ่าย คือ

       1. ฝ่ายสงฆ์ มีพระอธิการสังวาลย์ ยสาธโร เป็นผู้ริเริ่มดำเนินการสร้างอาคารเรียนและพระภิกษุเรียน ชาคโร เป็นผู้จัดสรรที่ดินสร้างอาคารเรียน
       2. ฝ่ายฆาราวาส มีนายดำ บุญกลม ผู้ใหญ่บ้าน บ้านตูม นายวาทิน จรูญรักษ์ ครูใหญ่ และชาวบ้านตูมทุกคนเป็นผู้สนับสนุนบริจาคทรัพย์เป็นเงิน 25,000 บาท ได้รับการสนับสนุนงบจากรัฐบาลจำนวน 45,000 บาท รวมเป็นเงิน 70,000 บาท ใช้เป็นสถานที่เล่าเรียนได้เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2513
พ.ศ.2513 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป 1 ซ ขนาด 3 ห้องเรียน 1 หลัง

พ.ศ.2517 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู แบบกรมสามัญ จำนวน 1 หลัง
พ.ศ.2518 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป 1 ซ ขนาด 4 ห้องเรียน 1 หลัง
พ.ศ.2519 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู แบบกรมสามัญ จำนวน 1 หลัง
พ.ศ.2522 ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ 401 ขนาด 2 ที่ จำนวน 2 หลัง
พ.ศ.2524 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ยส.101 จำนวน 1 หลัง
พ.ศ.2525 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบป.1 ซ ขนาด 4 ห้องเรียนจำนวน 1 หลัง
พ.ศ.2532 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบสปช.201/26 จำนวน 1 หลัง
พ.ศ.2540-2542 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบสปช.105/29 จำนวน 1 หลัง
พ.ศ.2554 ชาวบ้านบริจาคเงินสมทบสร้างอาคารโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง
      ปัจจุบันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)ชื่อ นายอุดม พืชสี ตั้งอยู่บ้านตูม หมู่ที่ 10 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอค้อวังประมาณ 8 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดยโสธรประมาณ 57 กิโลเมตร

เข้าระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่ คลิกที่นี่.
ระบบงาน สพป.ยส 1


ศูนย์กลางการเรียนรู้
 ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
 ศูนย์รวมสื่อกระทรวงฯ
 โทรทัศน์ครู
 นวัตกรรมการศึกษา
 partners in learning
 สำนักหอสมุดแห่งชาติ
 ห้องสมุดธรรมะออนไลน์
 แหล่งเรียนรู้ข่าวสาร
 คลังความรู้สารานุกรมไทย
 สสวท.
 ภาษาไทย ภาษาทอง
 ค้นคำไทยในพจนานุกรม
 ราชบัณฑิตยสถาน
 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
 หนังสือเรียน/เสริมความรู้
พระราชัญญัติ
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่3) พ.ศ.2553
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2553
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2553
พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ.2553
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ( 2)/2545
พรบ.ระเบียบบริหารราชการ กระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ.2546
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2546
พรบ.ระเบียบข้าราชการคร ูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ.2547
พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
พรบ.การศึกษาภาคบังคับพ.ศ.2545
พรบ.ลูกเสือ พ.ศ.2551
พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับ
คนพิการพ.ศ.2551
พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และ การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2551
พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งฯ พ.ศ.2547
พรบ.เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540
พรบ.ความรับผิดชอบทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ฝากข้อความ
เข้าระบบก่อนฝากข้อความ.

ยังไม่มีข้อความ.
แสดงผลในเวลา: 1.10 วินาที 10,420 ผู้เข้าเยี่ยมชม